Privacy verklaring – Praktijk Gaan voor Herstel

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het nodig dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat naast de gebruikelijke NAW-gegevens aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Uw gegevens up-to-date houden, corrigeren en verouderde gegevens verwijderen
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Uw gegevens alleen verzamelen in het kader van het beoogde doel, namelijk het mogelijk maken van de therapiesessies en de (financiële) administratie.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor andere doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur of ik een factuur op kan stellen.

Wanneer ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota/factuur

Op de zorgnota/factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar (wanneer uw zorgverzekeraar vergoed).

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Uw geboortedatum.
 • De datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling overige psychosociale therapie’.
 • De kosten van het consult.

Download hier de privacy verklaring als PDF bestand.